Historia szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ W CHEŁMIE.

 

Placówka powstała w dniu 1 września 1991 r. w wyniku przekształcenia filii Szkoły Podstawowej nr 6. mieszczącej się w budynku przy ul. Wolności 20 w Chełmie, w samodzielną Szkołę Podstawową nr 11 z klasami I-III. Dyrektorem szkoły została Józefa Szydłowska, wicedyrektorem - Maria Gołębiowska, a od września 1995 r. obowiązki wicedyrektora pełniła Iwona Ceret.

Ówczesna baza szkoły to: 10 sal lekcyjnych, biblioteka, świetlica, stołówka szkolna z zapleczem kuchennym oraz zastępcza sala gimnastyczna. Placówka liczyła 27 oddziałów, do których w roku szkolnym 1991/1992 uczęszczało 744 uczniów. Nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym. Szkoła zatrudniała 38 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi.

W wyniku reformy systemu oświaty z 1999 r. i zmiany dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), Rada Miasta Chełm podjęła decyzję o przekształceniu (z dniem 1 września 1999 r.) Szkoły Podstawowej nr 11 o strukturze organizacyjnej klas I-III w sześcioletnią szkołę podstawową. Placówka liczyła 16 oddziałów, do których w roku szkolnym 1999/2000 uczęszczało 408 uczniów. Szkoła zatrudniała 30 nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi.

Od 1 marca 2005 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Iwona Ceret, a wicedyrektora - Małgorzata Lipińska.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była uroczystość (6 czerwca 2013 r.) nadania jej imienia, poświęcenia i wręczenia sztandaru. Honorowy patronat objęli: prezydent miasta Chełm Agata Fisz oraz kurator oświaty Krzysztof Babisz. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela, odprawiona przez ks. arcybiskupa Stanisława Budzika, metropolitę lubelskiego, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Społeczności szkolnej towarzyszyli zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe z pozostałych chełmskich szkół. W głównej, oficjalnej, części uroczystości wzięli udział m.in.: Krzysztof Grabczuk - wicemarszałek województwa lubelskiego, prezydent Chełma - Agata Fisz, Zygmunt Gardziński - przewodniczący Rady Miasta Chełm, Augustyn Okoński - dyrektor Wydziału Oświaty UM Chełm, Monika Szlagowska - kierownik   Oddziału   Zamiejscowego   Kuratorium Oświaty w Lubłinie oraz radni miejscy szóstej kadencji  RM,   a także  przedstawiciele   władz chełmskich szkół wyższych, lokalnych instytucji współpracujących z SP nr 11, dyrektorzy chełmskich placówek oświatowych oraz przedstawicie Rady Rodziców.

Przybyły także: Monika Chruściel – opiekunka patronki oraz Dorota Szałajka – przedstawicielka Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Polsce. Gościem honorowym była Janina Zgrzembska – córka Ireny Sendlerowej. Podczas uroczystości odbyło się symboliczne wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, ufundowanego przez rodziców uczniów. Podniosłym momentem było ślubowanie społeczności szkolnej na nowo nadany sztandar oraz odśpiewanie hymnu szkoły. Wielu wzruszeń dostarczyła też zebranym część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz prezentacja multimedialna poświęcona sylwetce Ireny Sendlerowej.

Obecnie placówka jest największą szkołą podstawową w mieście. W roku szkolnym 2016/2017 liczyła 20 oddziałów, do których uczęszczało 507 uczniów, a w roku szkolnym 2019/2020 liczba oddziałów wzrosła do 27 i 711 uczniów.

Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym. Objęta jest zewnętrznym i wewnętrznym monitoringiem wizyjnym, a rodzice na bieżąco korzystają z e- dziennika. Baza szkoły w okresie funkcjonowania w siedzibie przy ul. Wolności to: zastępcza sala gimnastyczna, 15 estetycznych sal lekcyjnych z dostępem do Internetu, w tym: 5 klasopracowni połączonych z sanitariatami prze­znaczonych na edukację wczesnoszkolną, 2 pracownie komputerowe z 22 stanowiskami, 7 sal do realizacji zajęć przedmiotowych, 2 sale do zajęć językowych. Ponadto w szkole funkcjonują: stołówka szkolna z zapleczem kuchennym, świetlica, biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym. Wokół budynku jest boisko z bramkami do piłki nożnej, bieżnią do skoku w dal, boiskiem do piłki siatkowej, górką do sportów zimowych i plac zabaw dla dzieci wyposażony w ramach rządowego programu „Radosna szkoła". Szkoła zatrudnia 49 nauczycieli oraz 17 pracowników administracji i obsługi (stan na 2017 rok).

Od I września 2017 r., w wyniku reformy edukacji i wprowadzenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, szkoła zmieniła adres z ul. Wolności 20 na Powstańców Warszawy 10 - przeprowadziła się do budynku Gimnazjum nr 6. Obie placówki zostały połączone, a następnie po likwidacji gimnazjów - w budynku pozostała wyłącznie SP nr 11. Od września 2019 r. funkcję dyrektora placówki pełni Andrzej Kosiniec.

Bibliografia: Orzeczenie o organizacji Szkoły Podsta­wowej Nr 11 w Chełmie GW.WK-5090/16/91 Chełm z dnia 14 sierpnia 1991 r.; Uchwała Nr VTI/90/99 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 11 w Chełmie; Uchwała nr XXIV/265/12 Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 11 w Chełmie przy ul. Wolności.20; Uchwała nr XXVI/291/17 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; Uchwała nr XXVI/293/l 7 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jreny Sendlerowej w Chełmie; Księgi protokółów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie; Kronika Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie.