Stypendia na rok 2020/2021

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/21

 

Wniosek o przyznanie stypendium będą do pobrania w sekretariacie szkoły od 1września 2020r.

Składa się je do dnia 15września 2020 r w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/21 mogą składać: rodzice i opiekunowie prawni uczniów.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1).złożenie wniosku

2).załączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.

3).w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które uwzględnia miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769;z późn. zm.) i jest to kwota 528,00 zł netto na członka rodziny.

Za dochód brany pod uwagę, uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2020r.

Warunkiem dokonania refundacji jest przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów poświadczających poniesienie wydatku na cele edukacyjne, przyjętych w obowiązującym systemie prawnym (faktury lub dokumenty księgowe potwierdzające wydatek muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia).

 

Regulamin - pobierz