O szkole

 

Dane szkoły:  

Adres: 22-100 Chełm, ul. Powstańców Warszawy 10

Tel/fax:  82 565 71 37    e-mail: sp11_chelm@op.pl    Strona www: http://sp11chelm.szkolnastrona.pl            

Kategoria uczniów: dzieci w wieku 6-15 lat

Stopień organizacyjny: szkoła samodzielna

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Chełmie jest placówką, w której : Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu”. Pracujemy jako zespół. Celem naszych działań jest wielokierunkowy rozwój wiedzy, umiejętności i postaw uczniów, satysfakcja rodziców i  nauczycieli, uznanie w środowisku. Zapewniamy naszym wychowankom wysoką jakość kształcenia, poczucie bezpieczeństwa, klimat życzliwości , bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych wspierających uczenie i wychowanie. Pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim „skarb” i rozwinąć

go na miarę  indywidualnych  możliwości. Poprzez przykłady uczymy  aktywności, współpracy  i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Stawiamy na partnerstwo w kontaktach z rodzicami.

Placówka jest największą szkołą podstawową w mieście. Liczy 20 oddziałów , do których w roku szkolnym 2011/2012  uczęszcza 532 uczniów ( średnia uczniów w oddziale wynosi 26,6) .

Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym,  w godzinach od  730 do 1635 .

Placówka objęta jest zewnętrznym i wewnętrznym monitoringiem wizyjnym, a rodzice  na bieżąco korzystają  z e-dziennika. 

Uczniowie korzystają z odnowionej, przestronnej świetlicy szkolnej czynnej w godzinach 7 00 - 16 30 ;  biblioteki z czytelnią   i centrum multimedialnym; Dzieci objęte są opieką pedagoga, psychologa  i pielęgniarki szkolnej.

Baza dydaktyczna jest sukcesywnie unowocześniana w programy multimedialne, plansze dydaktyczne, sprzęt sportowy,

ekrany projekcyjne, tablicę interaktywną , telewizory, sprzęt nagłaśniający. Sale dla uczniów klas I – IIII zostały wyposażone

w nowoczesne pomoce dydaktycznego zakupione z rządowego programu „Radosna  szkoła”, a kąciki zainteresowań urządzono

ze środków programu EFS „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W ostatnich latach we współpracy z  władzami samorządowymi wymieniono podłoża na holach, wykonano bezpieczne dojście i dojazd uczniów do szkoły, wyremontowano schody wejściowe, zmodernizowano urządzenia kuchenne.

Kadra pedagogiczna to kreatywny, kompetentny, życzliwie wymagający zespół nauczycieli, 

Oferta programowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Chełmie wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów i oczekiwaniom rodziców. 

Zapewniamy naukę języka angielskiego od klasy I, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i wyrównujące

szanse edukacyjne, programy profilaktyki wychowawczej. Od wielu lat prężnie działają koła: teatralne, taneczne, wokalne,

komputerowe, turystyczne, plastyczne, przyrodnicze, polonistyczne, matematyczne, historyczne. Uczymy aktywności społecznej uczestnicząc w  akcjach charytatywnych, np.: „Na ratunek dzieciom   z Kongo”, „Podziel się posiłkiem”, „Dziewczynka z zapałkami”;

na rzecz Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie, Szpitala Dziecięcego   w Chełmie oraz indywidualnych osób w potrzebie.

Pielęgnujemy tradycje rodzinne i patriotyczne. Placówka otrzymała Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie, a uczniowie otrzymali

Certyfikat Klubu Wolontariusza za zaangażowanie na rzecz potrzebujących i budowanie świata

przyjaznego człowiekowi – przyznany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  w Lublinie.

Posiadamy również  Dyplom uznania za działalność w zakresie

pogłębiania międzypokoleniowego solidaryzmu i pojednania kombatantów i ofiar wojny

przyznany przez Zarząd Główny ZK RP i BWP.

  Utrzymujemy stałą współpracę  z licznymi instytucjami (Chełmski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Parafia Chrystusa Odkupiciela, Nadleśnictwo Chełm,

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Chełmskie,

Biblioteka Pedagogiczna, Caritas, szkoły i przedszkola)  w zakresie organizacji konkursów,  akcji środowiskowych,

programów edukacyjnych , wycieczek, spotkań , które w znaczący sposób poszerzają ofertę edukacyjną szkoły.

Na uwagę zasługują: program adaptacji dzieci do warunków szkolnych „Do szkoły bez lęku”, „W kręgu rodziny”,

„Pozaprogramowa edukacja środowiskowa”, „Biblioteka jakości”, „Odblaskowa Jedenastka”, ogólnopolskie akcje

„Cała Polska czyta dzieciom”,  „Szkoła bez przemocy”, „ Śniadanie daje moc”.

Do chlubnych tradycji należą coroczne wyjazdy uczniów na zieloną szkołę, pielgrzymki, spotkania z ciekawymi ludźmi,

wycieczki krajoznawcze  i przedmiotowe.  Dbałość o talenty naszych uczniów realizujemy poprzez 

udział w ogólnopolskich konkursach, np.: „Kangur matematyczny”, „Z poprawną polszczyzną na co dzień” ;

w prezentacjach artystycznych na forum miasta  i szkoły z okazji  Dni Chełma, Dnia Dziecka; imprez i festynów organizowanych

przez lokalne instytucje. Szkoła jest gospodarzem następujących  międzyszkolnych konkursów: „Chełm – moje miasto”,

„Ja i moja rodzina”, „Łamigłówki matematyczne”, „Bądźmy odpowiedzialni za środowisko”, „Mitologiczne potyczki”,

„Chełmskie zabytki kultury sakralnej- dziedzictwo naszych przodków”.

Jakość nauczania w Szkole Podstawowej Nr 11 w Chełmie potwierdzają wyniki sprawdzianów zewnętrznych, w których

średnia punktacja w kolejnych latach  jest wyższa lub zbliżona do wyników w powiecie i województwie.

Po przyporządkowaniu do standardowego rozkładu staninowego poziom wiedzy i umiejętności utrzymuje się w obszarze

5-6 stanin, tj. średni i wyżej średni; (3 miejsce w Chełmie na podstawie danych UM z ostatnich 5 lat). 

Postęp edukacyjny obrazują  liczne sukcesy wychowanków w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych.

Największe osiągnięcia uczniów w latach 2003 – 2011 honorowane tytułem laureata lub nagrody to m.in.:

Okręgowy Konkurs Matematyczny, Okręgowy Konkurs Historyczny organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,

Powiatowy Konkurs „Hej kolęda, kolęda”, Ogólnopolski Konkurs „Kangur matematyczny”, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Kwadratura Koła, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Strażak w akcji” , Powiatowy Konkurs „Eko-moda”,

Międzyszkolny Konkurs „Matmiś”, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Planeta liczb”,  Międzyszkolny Konkurs „Omnibus”,

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Powiatowy Konkurs Recytatorski im Marii Konopnickiej, Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Jan Paweł II”, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pomniki przyrody w mojej miejscowości i okolicy” , Międzyszkolny Konkurs

„ Z przyrodą za pan brat”, , Miejski konkurs kolęd i pastorałek „Let’s singing Christmas carols”.

 Mimo skromnej bazy sportowej uczniowie odnoszą sukcesy w różnych

dyscyplinach  na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim.

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Chełmie została odznaczona przez Zarząd Główny TPD  Medalem dr. H. Jordana za zasługi

dla opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci  i młodzieży. Za wspieranie uzdolnień zostaliśmy wpisani

przez Ministra Edukacji Narodowej w ogólnopolską mapę Szkół Odkrywców Talentów ( 2011).

Cieszymy się uznaniem w środowisku, o czym świadczy  coroczny najwyższy  nabór uczniów

do klas pierwszych.

 

     Chełm  2017/2018

Artykuły