Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  11 w CHEŁMIE

na lata  2010-2015

 

 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 

1. Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w Chełmie.

2. Program wychowawczy. 

3. Program szkolnej profilaktyki .

4. Analizę SWOT .

5. Wnioski z Rady  Pedagogicznej .

 

wraz z modyfikacją na rok szkolny 2014/2015  opracowaną dnia 10.09.2014 r.

 

 

 

 

 

Opracował zespół w składzie: I. Ceret, M. Lipińska M. Bandzerewicz, I. Strzelec, J. Lewczuk

                    na spotkaniu w dniu 31.08.2010 r.

 

 

 

 

 

 

Obszary działań

 

 

Cele

 

Zadania

 

Uwagi

1.Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności szkoły .

*     Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

*    Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

  1.  Opracowanie katalogu słabych i mocnych stron na podstawie wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

*    wykorzystanie wniosków z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów do poprawy efektów kształcenia

*   Kształcenia od klasy I umiejętności kluczowych badanych w czasie sprawdzianu.

2. Dokonywanie pogłębionej analizy wyników egzaminów zewnętrznych

*   formułowanie i wdrażanie wniosków do dalszej pracy, opracowanie programów naprawczych w obszarach, w których uczniowie odnieśli najsłabsze wyniki ( modyfikacja rozkładów materiału)

*   wdrożenie szkolnego projektu „ Siłownia umysłowa”  dla klas IV i V w celu poprawy efektów kształcenia

3.Wdrożenie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia.

*    prowadzenie dodatkowe zajęć  dla szóstoklasistów z podziałem na 3 grupy: uczniów zagrożonych niskimi osiągnięciami, uczniów o średnim potencjale  i uczniów o wysokim potencjale, których celem będzie powtarzanie materiału programowego i doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań testowych, sformułowanych zgodnie z zasadami sprawdzianu zewnętrznego z zastosowaniem metod jak najlepiej dostosowanych do możliwości i umiejętności posiadanych przez uczniów;

*   prowadzenie dodatkowych zajęć dla szóstoklasistów z podziałem na 5 grup  w celu wyłonienia uczniów o najsłabszym potencjale i udzielenie im skutecznego wsparcia;

*    kontynuacja realizacji dodatkowych zajęć przygotowujących do sprawdzianu dla uczniów klas VI z podziałem na przedmioty

4.Opracowanie i wdrożenie wspólnie z uczniami i rodzicami systemu pracy promującego pożądane działania i zachowania

*   systematyczne diagnozowanie problemów i stosowanie profilaktyki oraz standardów dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole

( zapoznawanie z nimi rodziców na pierwszym zebraniu )

  1. Wdrożenie programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych wzmacniających prozdrowotne postawy uczniów.

*   podejmowanie działań na rzecz zdrowego odżywiania

  1. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

*   wykorzystanie godzin z KN

*  zapewnienie wszystkim uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiedniego wsparcia – organizacja zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

  1. Opracowanie systemu pozwalającego na zróżnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy z uczniem – z jednej strony bardzo zdolnym i ambitnym, z drugiej zaś – bardzo słabym,  o niskich możliwościach, w tym powołanie zespołu ds. pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami

*    indywidualizacja procesu nauczania

*    przystąpienie do realizacji projektu
 indywidualizacja procesu nauczania – „ Mam szansę” w klasach I – III;

*    wyłonienie uczniów z uzdolnieniami kierunkowymi , indywidualizowanie z nimi pracy dydaktycznej i ich wspomaganie;

*    opracowanie i wdrożenie Szkolnego Systemu     Wspierania Zdolności i Talentów

*     powołanie zespołu nauczycieli ds. wspierania uzdolnień

*     doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem młodszym w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego poprzez szkolenia, organizację zajęć otwartych w ramach WDN

  1. Realizacja rządowych programów „ Szklanka mleka” i „ Owoce w szkole”.
  2. Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „WF z klasą”.
  3. Przystąpienie do projektu „ Przyjazna biblioteka” we współpracy z Chełmską Biblioteką Publiczną.

 

 

  1. 2.    Procesy zachodzące

w szkole.

*  Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.

*  W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

* Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

1. Modyfikowanie koncepcji pracy szkoły w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, uczniów, nauczycieli.

*   dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb uczniów.

*   podnoszenie poziomu kształcenia przez  działania zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale.

2. Świadome przygotowanie i uczestnictwo uczniów w świętach i uroczystościach szkolnych, państwowych, obchodzonych zarówno w szkole, jak i w środowisku lokalnym.

*   udział w uroczystościach pocztu sztandarowego

*   udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na rzecz społeczności szkolnej.

3.Modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami uczniów i rodziców.

*    przeprowadzenie  badań ankietowych wśród uczniów korzystających z opieki świetlicowej pod kątem tematyki zajęć  rozwijających zainteresowania organizowanych na świetlicy.

4.Prowadzenie zajęć  zgodnie z opracowanym  w szkole  „ Standardem  skutecznej lekcji”

*    doskonalenie oceniania ucznia – wspierania procesu uczenia się ( ocenianie kształtujące)

5.Kompleksowe wspomaganie szkoły poprzez udział nauczycieli w projekcie „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

 

  1. 3.    Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

*   Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

*   Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

*  Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

*  W szkole promuje się wartość edukacji

* Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

1.Wdrożenie systemu promocji i upowszechniania informacji o ofercie i osiągnięciach szkoły.

2.Opracowanie narzędzi pozyskiwania informacji o losach  absolwentów.

3.Prowadzenie działań , mających na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci .

*    kontynuowanie organizacji warsztatów psychedukacyjnych dla rodziców przy jednoczesnym  rozszerzaniu ich tematyki

*   pozyskiwanie i wykorzystanie informacji szkoła – rodzice – uczniowie do wprowadzania systemowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo uczniów i jakość kształcenia

4.Wykorzystywanie mądrości i doświadczenia rodziców w tworzeniu programu wychowawczego i profilaktycznego

*    współpraca z instytucjami, wykorzystanie ofert i materiałów związanych z działaniami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania patologiom

*   realizacja programu poprawy bezpieczeństwa, promującego kulturę na co dzień oraz zapobiegającego przemocy i agresji – „Szkoła bez przemocy ”.

*   modyfikacja kart oceny zachowania

5.Funkcjonowanie strony internetowej szkoły.

6.Zaangażowanie rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych.

*    rozpowszechnianie idei patronki szkoły poprzez organizację obchodów Dnia Patrona

 

  1. 4.    Zarządzanie szkołą.

*   Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły.

1.Motywowanie nauczycieli do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji  i zwiększenia ich aktywności w życiu szkoły.

*   opracowanie planu WDN w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowych nauczycieli

2.Wdrożenie elektronicznego dziennika

/ udoskonalenie systemu obiegu informacji/

3.Aktywny udział  zespołów i nauczycieli
w  przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej.

*   prowadzenie ewaluacji wewnętrznej pod kątem efektów realizacji profilaktyki i zadań programu wychowawczego szkoły ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy w szkole

*   efekty procesu uczenia się uczniów w klasie

4.Podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy szkoły.

*    tworzenie systemu współpracy :

Szkoła – rodzicom ; Rodzice – szkole.

*    wdrożenie programu współpracy z rodzicami .