Współpraca z rodzicami

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. Ireny Sendlerowej W CHEŁMIE

 

I         CELE PROCEDURY:

ü      Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły.

ü      Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, jako ważnego elementu funkcjonowania szkoły.

ü      Przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka w nauce i zachowaniu.

ü      Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka.

ü      Dążenie do wyeliminowania problemów w nauce i zachowaniu ucznia.

ü      Inicjowanie kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły.

ü      Tworzenie atmosfery zaufania w kontaktach z rodzicami.

ü      Ułatwianie monitorowania przyjętych zasad współpracy.

II       PRZEDMIOT PROCEDURY

W ramach współpracy nauczyciele otrzymują od rodziców informacje o dziecku, tak, aby zapewnić mu dobre funkcjonowanie w szkole. Natomiast rodzice są informowani o postępach ucznia w nauce i zachowaniu oraz otrzymują wskazówki pomocne w zapewnieniu dziecku wszechstronnego rozwoju.

III     OSOBY PODLEGAJĄCE PROCEDURZE

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, psychologa, pedagoga, pielęgniarki szkolnej, sekretarza szkoły, kierownika administracji, księgowej, wicedyrektora szkoły, dyrektora szkoły oraz rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

IV      UPOWAŻNIENIA OSÓB PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE

Szeroko rozumianych informacji o uczniu udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog, pielęgniarka szkolna, wicedyrektor szkoły, dyrektor szkoły jedynie rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

V       OPIS WSPÓŁPRACY PRACOWNIKÓW SZKOŁY Z RODZICAMI – FORMY, MIEJSCE, CZAS I USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

1. Kontakty rodziców z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotów odbywają się w formie:

- zebrań ogólnych z rodzicami,

- zebrań ogólnych z rodzicami z udziałem zaproszonych specjalistów,

- zebrań klasowych z rodzicami,

- zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,

- indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, wicedyrektorem
 i dyrektorem szkoły,

- indywidualnych spotkań wynikających z zaistniałej sytuacji dydaktycznej lub wychowawczej,

- pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,

- wizyt wychowawcy w towarzystwie pedagoga szkolnego w domu wychowanka (wyłącznie w przypadku braku innych możliwości),

- innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.

2. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, psychologiem, wicedyrektorem i dyrektorem jest szkoła.

Miejscem spotkań nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są: pokój nauczycielski, sale lekcyjne lub ustronne miejsce na holu szkolnym.

Miejscem rozmów dyrektora (wicedyrektora) szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej, sekretarza szkoły, kierownika administracji, księgowej – ich gabinety . Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane.

3. Zebrania klasowe rodziców z wychowawcą odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu
z rodzicami, tj. najpóźniej w październiku każdego roku szkolnego.

4. O spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć rodzicom w formie pisemnego zaproszenia, z co najmniej
5-dniowym wyprzedzeniem. W zaproszeniu wychowawca podaje datę, miejsce, godzinę spotkania i przekazuje je rodzicowi
za pośrednictwem dziecka. Rodzic jest zobowiązany podpisać informację i zwrócić wychowawcy najpóźniej na dzień przed planowanym zebraniem.

5. Obecność rodzica na zebraniach z wychowawcą klasy jest obowiązkowa. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli rodzic
z ważnych powodów nie jest w stanie uczestniczyć w zebraniu, zobowiązany jest telefonicznie umówić się
z wychowawcą na inny termin spotkania, które powinno odbyć się w ciągu tygodnia od zebrania klasowego.

6. Na początku roku szkolnego obowiązkiem wychowawcy w trakcie pierwszego zebrania klasowego jest zapoznanie rodziców
 z następującymi dokumentami szkolnymi:

- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w tym kryteriami ocen z zachowania,

- programem wychowawczym szkoły,

- programem profilaktyki szkoły,

- planem pracy wychowawcy klasy,

- tygodniowym planem zajęć klasy ucznia,

- procedurami przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej (rodzice uczniów klas VI).

7. W trakcie pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym przeprowadza się wybór oddziałowej rady rodziców zgodnie
z procedurami zawartymi w odrębnych przepisach.

8. Obowiązkiem wychowawcy w trakcie śródsemestralnych i semestralnych zebrań klasowych jest rzetelne zapoznanie rodziców z:

- postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,

- informacjami bieżącymi, dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.

9. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:

- dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego lub pojedynczych uczniów,

- używania nazwisk uczniów przy eksponowaniu przykładów negatywnych zachowań,

- ujawniania informacji o uczniach lub ich sytuacji rodzinnej,

- publicznego czytania ocen z przedmiotów i oceny zachowania,

- podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców,

- udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego (poza podpisem listy obecności na zebraniu).

10. Wychowawca klasy realizując tematykę szkoleniową dla rodziców, w ramach zebrań klasowych, powinien uwzględnić zagadnienia obejmujące:

- prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży,

- zadania rodziców w zakresie motywowania i wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,

- higienę osobistą, szczególnie w wieku dojrzewania oraz profilaktykę chorób zakaźnych np. grypy,

- bezpieczeństwo w ruch drogowym oraz w czasie gier i zabaw na podwórku, boisku, podczas zabaw na śniegu
i odpoczynku wakacyjnego,

- przyczyny występowania i sposoby zapobieganie agresji słownej i fizycznej,

- przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania uzależnieniom,

- zasady przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie,

- oraz inne zagadnienia wynikające z planu pracy szkoły i potrzeb klasy.

11. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.

12. Konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotów odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godzinach 16.00-17.00. Jeśli pierwszy czwartek miesiąca jest dniem wolnym to konsultacje są przeprowadzane w następnym dniu roboczym.

13. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w wyjątkowych przypadkach.

14. W uzasadnionych okolicznościach telefonicznie, pisemnie za pośrednictwem ucznia lub listem poleconym nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog, psycholog, wicedyrektor szkoły, dyrektor szkoły, sekretarz szkoły, kierownik administracji, księgowa, pielęgniarka szkolna wzywa rodziców do szkoły poza ustalonymi terminami.

15. W nagłych sytuacjach (np. zdrowotnych) ucznia, pracownik szkoły może skontaktować się z rodzicami telefonicznie.

16. Podczas indywidualnych spotkań z rodzicami nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog, psycholog, wicedyrektor szkoły, dyrektor szkoły, zobowiązany jest:

- sprawy, dotyczące ucznia, omawiać szczerze, z troską i życzliwością,

- podczas rozmowy koncentrować się na zagadnieniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, odnoszących się do ucznia,

- w informacji o wynikach w nauce przedstawić poczynione postępy, a także wskazać, treści lub prace/zadania niezbędne
do uzupełnienia,

- w informacji o zachowaniu przedstawić rzetelny obraz postępowania ucznia w szkole oraz określić, jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować zachowania niepożądane,

- udzielać konkretnych rad, co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które wspomogą rodzica
 w rozwiązaniu problemu.

17. Po uzgodnieniu postępowania, zmierzającego do rozwiązania problemów ucznia w nauce lub zachowaniu, rodzic jest zobowiązany
do wprowadzenia go w życie i skontaktowania się z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wicedyrektorem szkoły, dyrektorem szkoły, w celu uzyskania informacji o skuteczności podjętych przez siebie działań. W przypadku pogłębiania się zaległości w nauce lub dalszego występowania zachowań niepożądanych, współpraca rodziców z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wicedyrektorem szkoły, dyrektorem szkoły, powinna trwać do momentu rozwiązania problemu.

18. Jeśli rodzice w sposób uporczywy nie podejmują współpracy z nauczycielami, wychowawcą, psychologiem, pedagogiem, wicedyrektorem szkoły, dyrektorem szkoły w celu rozwiązania problemów z nauką lub zachowaniem ucznia, po wyczerpaniu wszystkich możliwych procedur rozwiązywania problemów, dyrektor jest zobowiązany do poinformowania odpowiedzialnych instytucji pozaszkolnych.

19. Rodzice uczniów mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wicedyrektorem szkoły, dyrektorem szkoły w uzasadnionych przypadkach, jednak po uprzednim telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu takiego spotkania (poprzez informację do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio z konkretną osobą).

20. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnej, dyskoteki, wycieczki, wyjścia pozaszkolnego następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny. Decyzję
o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje nauczyciel przedmiotu, którego zajęć zwolnienie dotyczy lub wychowawca klasy.
W wyjątkowych sytuacjach, pod nieobecność wychowawcy, decyzje taką podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

21. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania szkoły (pielęgniarki szkolnej, wychowawcy, nauczyciela wychowania fizycznego, dyrektora szkoły) o chorobach lub niepełnosprawnościach dziecka w trakcie osobistego spotkania, po przedstawieniu stosownej dokumentacji lekarskiej, tak, aby możliwe było zapewnienie prawidłowych – niezagrażających zdrowiu i życiu - warunków funkcjonowania dziecka
w szkole.

22. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania telefonicznie lub osobiście wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu
o planowanej nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką lub wyjściem pozaszkolnym najpóźniej w dniu imprezy, na pół godziny przed zapowiedzianym wyjściem.

23. O planowanej, trwającej dłuższej niż 5 dni nieobecności rodzic jest zobowiązany do poinformowania telefonicznie lub osobiście wychowawcę klasy, tuż po uzyskaniu wiedzy, że taka nieobecność nastąpi.

24. Jeśli dziecko uczęszcza na obiady, o planowanej nieobecności rodzic jest zobowiązany poinformować pisemnie, telefonicznie lub osobiście kierownika administracji, najpóźniej na dzień przed planowaną nieobecnością.

25. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:

- zachęcanie do wyrażania konstruktywnych opinii o funkcjonowaniu szkoły,

- wspólne rozwiązywanie problemów klasowych i szkolnych,

- pomoc oddziałowych rad rodziców w organizacji imprez klasowych,

- udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, uroczystości, wynikające z tradycji szkoły, itp.,

- pomoc przy wykonywaniu zadań na rzecz klasy i szkoły,

- wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy i szkoły,

- uhonorowanie przez dyrekcję, rodziców aktywnie działających na rzecz szkoły, listami gratulacyjnymi, wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny.

26. Dyrektor szkoły w szczególności:

- ustala harmonogram spotkań z rodzicami, obowiązujący w danym roku szkolnym,

- organizuje wybór Rady Rodziców,

- współpracuje z Radą Rodziców według przyjętego harmonogramu,

- przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców według przyjętego harmonogramu,

- udziela pomocy wychowawcom w kontaktach z rodzicami, którzy nieregularnie uczestniczą w zebraniach oraz unikają lub odmawiają współpracy z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotów.

27. Za niedopuszczalne uważa się następujące zachowania rodziców:

- uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli poza szkołą,

- oczekiwanie od nauczyciela udzielenia informacji w czasie prowadzenia lekcji,

- zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu,

- zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły,

- telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody.

28. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

- nauczyciela przedmiotu,

- wychowawcy klasy,

- dyrektora lub wicedyrektora szkoły,

- Rady Pedagogicznej,

- organu nadzorującego szkołę,

- organu prowadzącego szkołę.

VI   DOKUMENTY POTWIERDZAJĘCE WSPÓŁPRACĘ PEDAGOGICZNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Wychowawca sporządza listę potwierdzającą obecność rodziców na zebraniu klasowym. Rodzice wypełniają listę lub składają podpisy
   w dzienniku lekcyjnym w części do tego przeznaczonej.
 2. Wychowawca sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym na temat zagadnień omawianych na zebraniu.
 3. Wychowawca lub rodzic - protokolant, sporządza protokół z przebiegu zebrania. Protokół zostaje podpisany przez obecnych na zebraniu członków oddziałowej rady rodziców. Protokół wraz z listą obecności rodziców pozostaje w dokumentacji wychowawcy.
 4. W przypadku, gdy rodzice uczestniczą w ogólnoszkolnym zebraniu rodziców z dyrektorem lub zaproszonymi specjalistami, tematykę spotkania zapisuje się w dzienniku lekcyjnym. Jeśli zebranie ogólnoszkolne poprzedza zebranie klasowe, problematykę zebrania ogólnego uwzględnia się w protokole z zebrania klasowego.
 5. W dzienniku lekcyjnym klasy ucznia notuje się datę, temat i ustalenia indywidualnych konsultacji z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. Pod notatką podpis składają rodzic oraz wychowawca lub nauczyciel przedmiotu.
 6. Każdorazową rozmowę z rodzicami, wynikającą z konieczności omówienia zaistniałej sytuacji dydaktycznej lub wychowawczej, zapisuje się w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku pedagoga, podając datę, cel spotkania, uzgodnione kwestie oraz podpisy osób uczestniczących w rozmowie.
 7. Rozmowy telefoniczne wychowawcy lub nauczycieli z rodzicami odbywają się z sekretariatu szkoły. Fakt i cel odbycia rozmowy zostaje zanotowany w dzienniku lekcyjnym i potwierdzony podpisami osoby rozmawiającej oraz świadka rozmowy – pracownika szkoły
  (np. sekretarza szkoły).

VII    TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENCIE:

Zmiany w dokumencie wprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po konsultacji z Radą Rodziców.

Dokument przyjęty do realizacji po zaopiniowaniu  przez Radę Pedagogiczną w dniu  07.02.2013 r. i  Prezydium Rady Rodziców w dniu 5 marca 2013 roku.

 

 

Chełm, dnia   6  marca 2013 roku