Konkurs na projekt graficzny wizytówki Szkoły Podstawowej nr 11

Regulamin szkolnego konkursu na projekt graficzny wizytówki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie

Cele konkursu:

- wybór, spośród zgłoszonych prac, najlepszego projektu wizytówki szkoły,

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów,

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie.

 Warunki przystąpienia do Konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie wizytówki szkoły i oddanie jej w terminie do 30.09.2020 r. do biblioteki szkolnej.

2. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

3. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

4. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych     
i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późniejszymi zm.).

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia oraz inne materiały, nie naruszają praw autorskich.

Technika i forma pracy: 

1.Projekt wizytówki powinien być  oryginalną pracą,  kojarzyć się i identyfikować z SP nr 11 w Chełmie. 

2. Na projekcie wizytówki powinny znaleźć się następujące dane:

Rewers: zdjęcie szkoły, dane adresowe i kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 11im. Ireny Sendlerowej

ul. Powstańców Warszawy 10

22-100 Chełm

tel.82- 563-65-31

sp11_chelm@op.pl

Awers:

Zdjęcie patronki szkoły, a także zalety szkoły i wartości, które się w niej kultywuje.

 3. Projekt powinien być wykonany :

- przez uczniów kl. IV - VIII  techniką komputerową (edytor tekstu Word, OpenOffice)

 4. Projekt wizytówki powinien być ładny, estetyczny i łatwy do powielania (pomniejszania obrazu bez utraty zawartości wizualnej). 

Termin złożenia prac: 30.09.2020 r.

  1. Prace konkursowe z klas IV-VIII należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: elkanowosad@wp.pl

Informacje o konkursie:

Wszelkich informacji o konkursie udzielają nauczyciele: Elżbieta Nowosad        i Paweł Strzelec

 Ocenie podlegają:  oryginalność, czytelność, funkcjonalność oraz estetyka wykonania wizytówki.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  po 30.09.2020 r.

 

Prawo autorskie:

  1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.
  2. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt wizytówki jest jego pomysłem autorskim i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową i dyplom.