Konkurs na LOGO Szkoły Podstawowej nr 11

Regulamin konkursu na LOGO Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie

I.  Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie.

II.  Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie
 2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych i promocyjnych.

III.   Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII SP nr 11               w Chełmie
 2. Projekty konkursowe zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
 3. Prace konkursowe  należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi     w regulaminie.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie (przejście na Szkołę praw autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego).
 5. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu.
 6. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

IV.  Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2. Pracę plastyczną należy wykonać kredkami ołówkowymi na kartonie formatu A-5 lub techniką komputerową w programie Paint.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być identyfikowane z naszą szkołą,
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
 • powinno zawierać nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie
 • projekt nie może zawierać treści obraźliwych.

V.  Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 30.09.2020r. w bibliotece szkolnej .
 2. Na odwrocie pracy powinny znajdować się dane autora: imię, nazwisko oraz klasa.
 3. Prace konkursowe niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą podlegały ocenie. W przypadku uznania, że praca jest plagiatem, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Organizator nie zwraca prac.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.

VI.  Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły.
 2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętania, pomysł.
 3. Czytelność i funkcjonalność projektu.

VII.  Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Dla autora najlepszego projektu przewidziana jest nagroda. 
 4. Planowana data ogłoszenia wyników po 30 września 2020 r.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie projekty.
 7. Zwycięska praca zostanie zaprezentowana na stronie internetowej szkoły.